វិញ្ញាបនប័ត្រទូរគមនាគមន៍ជប៉ុន

ការណែនាំខ្លីៗ

សកម្មភាពវិទ្យុតម្រូវឱ្យមានការអនុម័តគំរូ (ឧទាហរណ៍ វិញ្ញាបនប័ត្រនៃការអនុលោមតាមបច្ចេកទេស) នៃឧបករណ៍វិទ្យុដែលបានបញ្ជាក់។ វិញ្ញាបនប័ត្រគឺចាំបាច់ ហើយស្ថាប័នបញ្ជាក់គឺជាស្ថាប័នវិញ្ញាបនប័ត្រដែលបានចុះបញ្ជីទទួលស្គាល់ដោយ MIC នៅក្នុងតំបន់ឧបករណ៍វិទ្យុដែលបានកំណត់។TELEC (មជ្ឈមណ្ឌលវិស្វកម្មទូរគមនាគមន៍) គឺជាស្ថាប័នសំខាន់ ស្ថាប័នវិញ្ញាបនប័ត្រដែលបានចុះបញ្ជីនៃវិញ្ញាបនប័ត្រអនុលោមភាពឧបករណ៍វិទ្យុនៅប្រទេសជប៉ុន។

telecom