វិញ្ញាបនប័ត្រតេលារបស់ជប៉ុន

ការណែនាំខ្លីៗ

ច្បាប់វិទ្យុតម្រូវឱ្យមានការអនុម័តគំរូ (មានន័យថាការបញ្ជាក់ពីការអនុលោមតាមបច្ចេកទេស) នៃឧបករណ៍វិទ្យុដែលបានបញ្ជាក់។ ការបញ្ជាក់គឺចាំបាច់ហើយស្ថាប័នវិញ្ញាបនប័ត្រគឺជាអង្គភាពវិញ្ញាបនប័ត្រដែលបានចុះបញ្ជីទទួលស្គាល់ដោយ MIC នៅក្នុងតំបន់ឧបករណ៍វិទ្យុដែលបានកំណត់។ អង្គភាពវិញ្ញាបនប័ត្រចុះបញ្ជីវិញ្ញាបនប័ត្រអនុលោមតាមឧបករណ៍វិទ្យុនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុន។

telecom

<a href = ''> 客服មួយ>
<a href = 'https: //en.live800.com'> ជជែកផ្ទាល់ a>