គុណវុឌ្ឍិ និង Horner

 • CNAS Accreditation certificate វិញ្ញាបនបត្រទទួលស្គាល់ CNAS
 • CBTL authorization certificate វិញ្ញាបនបត្រអនុញ្ញាត CBTL
 • Certificate of Acceptance Anbotek វិញ្ញាបនប័ត្រនៃការទទួលយក Anbotek
 • MiCOM Cert Revised Expiry Date 2023-Shenzhen Anbotek Compliance Laboratory Ltd វិញ្ញាបនប័ត្រ MiCOM ដែលបានកែប្រែកាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់ 2023-Shenzhen Anbotek Compliance Laboratory Ltd
 • SAA qualification authorization ការអនុញ្ញាតឱ្យមានគុណវុឌ្ឍិ SAA
 • Authorized by Hong Kong EMSD ផ្តល់សិទ្ធិដោយ Hong Kong EMSD
 • German TUV-EMC authorization certificate វិញ្ញាបនបត្រអនុញ្ញាត TUV-EMC របស់អាល្លឺម៉ង់
 • Qualification certificate for inspection and appraisal of import and export commodities វិញ្ញាបនបត្រគុណវុឌ្ឍិសម្រាប់ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃទំនិញនាំចូល និងនាំចេញ
 • Two integration management system evaluation certificate វិញ្ញាបនបត្រវាយតម្លៃប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការរួមបញ្ចូលពីរ
 • Beijing car and home - third party laboratory accreditation certificate រថយន្តក្រុងប៉េកាំង និងផ្ទះ - វិញ្ញាបនបត្រទទួលស្គាល់មន្ទីរពិសោធន៍ភាគីទីបី
 • UL Lighting Witness Authorization Qualification គុណវុឌ្ឍិការអនុញ្ញាតសាក្សី UL Lighting
 • Italy NB1282 authorization ការអនុញ្ញាតរបស់អ៊ីតាលី NB1282
 • Korea KTC Partner Certificate វិញ្ញាបនប័ត្រដៃគូ KTC របស់ប្រទេសកូរ៉េ
 • DGM Authorization Certificate វិញ្ញាបនបត្រអនុញ្ញាត DGM
 • US CEC Energy Efficiency Authorization Certificate វិញ្ញាបនបត្រអនុញ្ញាតប្រសិទ្ធភាពថាមពលរបស់ CEC របស់សហរដ្ឋអាមេរិក
 • CQC Subcontracted laboratory certificate វិញ្ញាបនបត្រមន្ទីរពិសោធន៍ក្រោមកិច្ចសន្យា CQC
 • CMA Accreditation Certification វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ CMA
 • CCC Desiganated Laboratory Certificate វិញ្ញាបនប័ត្រមន្ទីរពិសោធន៍ CCC Desiganated
 • Global-mark Authorization Certificate វិញ្ញាបនបត្រអនុញ្ញាតសញ្ញាសកល
 • CPSC Laboratory Recognition Certificate វិញ្ញាបនបត្រទទួលស្គាល់មន្ទីរពិសោធន៍ CPSC
 • NVLAP Accreditation Certificate(EMC+RF) វិញ្ញាបនបត្រទទួលស្គាល់គុណភាព NVLAP (EMC+RF)
 • VOP-026 EU Accreditation Certificate វិញ្ញាបនប័ត្រទទួលស្គាល់ពីសហភាពអឺរ៉ុប VOP-026
 • High-Tech Enterprise Certificate វិញ្ញាបនបត្រសហគ្រាសបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់។
 • Technology innovation fund for small and medium-sized technology-based enterprises មូលនិធិច្នៃប្រឌិតបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមដែលផ្អែកលើបច្ចេកវិទ្យា
 • Canada IC recognition certificate វិញ្ញាបនបត្រទទួលស្គាល់ IC ប្រទេសកាណាដា
 • FCC Accrediation ការទទួលស្គាល់ FCC

វិញ្ញាបនបត្រនៃការអនុញ្ញាត

1

វិញ្ញាបនបត្រទទួលស្គាល់ CNAS CN

2

វិញ្ញាបនបត្រទទួលស្គាល់ CNAS EN

3

វិញ្ញាបនបត្រទទួលស្គាល់ IC ប្រទេសកាណាដា

4

វិញ្ញាបនបត្រអនុញ្ញាតសញ្ញាសកល

5

វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ CMA

6

វិញ្ញាបនប័ត្រទទួលស្គាល់ពីសហភាពអឺរ៉ុប VOP-026

7

វិញ្ញាបនបត្រទទួលស្គាល់មន្ទីរពិសោធន៍ CPSC

8

វិញ្ញាបនបត្រសហគ្រាសបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់។

9

វិញ្ញាបនបត្រអនុញ្ញាតប្រសិទ្ធភាពថាមពលរបស់ CEC របស់សហរដ្ឋអាមេរិក

10

វិញ្ញាបនបត្រមន្ទីរពិសោធន៍ក្រោមកិច្ចសន្យា CQC

11

វិញ្ញាបនប័ត្រមន្ទីរពិសោធន៍ CCC Desiganated

12

វិញ្ញាបនបត្រអនុញ្ញាត DGM

13

វិញ្ញាបនបត្រទទួលស្គាល់គុណភាព NVLAP (EMC+RF)

14

វិសាលភាពទទួលស្គាល់ NVLAP (EMC+RF)

15

វិញ្ញាបនបត្រអនុញ្ញាត TUV-EMC របស់អាល្លឺម៉ង់

16

គុណវុឌ្ឍិការអនុញ្ញាតសាក្សី UL Lighting

17

វិញ្ញាបនបត្រដៃគូ KTC របស់ប្រទេសកូរ៉េ

18

ការអនុញ្ញាតរបស់អ៊ីតាលី NB1282

19

មូលនិធិច្នៃប្រឌិតបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមដែលផ្អែកលើបច្ចេកវិទ្យា

20

ផ្តល់សិទ្ធិដោយ Hong Kong EMSD

21

ការទទួលស្គាល់ FCC

22

ការអនុញ្ញាតគុណវុឌ្ឍិ SAA

23

វិញ្ញាបនបត្រគុណវុឌ្ឍិសម្រាប់ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃទំនិញនាំចូល និងនាំចេញ

24

វិញ្ញាបនបត្រអនុញ្ញាត CBTL

25

រថយន្តក្រុងប៉េកាំង និងផ្ទះ - វិញ្ញាបនបត្រទទួលស្គាល់មន្ទីរពិសោធន៍ភាគីទីបី

26

វិញ្ញាបនប័ត្រ MiCOM ដែលបានកែប្រែកាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់ 2023-Shenzhen Anbotek Compliance Laboratory Ltd

27

វិញ្ញាបនប័ត្រនៃការទទួលយក Anbotek

28

វិញ្ញាបនបត្រវាយតម្លៃប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការរួមបញ្ចូលពីរ